Gruppinterventioner
Gruppinterventioner kan beställas från kommunernas social- och hälsovårdssektor samt av
olika organisationer som vill befrämja barnfamiljers välbefinnande. Gruppinterventionerna är
flyttbara och kan därför förverkligas på olika orter.

I gruppinterventionerna (Ny-START, PAPPASKOLA och SATELLIT) fungerar
specialbarnträdgårdslärare Rita Laakso som min arbetspartner. Vi har sedan 2002 förverkligat
och vidareutvecklat nedan beskrivna rehabiliteringsprogram.

Ta gärna kontakt med mig om du som privatperson är intresserad av gruppinterventioner. Det
är fullt möjligt att vi startar en grupp om vi får tillräckligt många deltagare. Genom att visa
intresse förebygger du också möjligheten att en grupp kan startas på din hemort.

Förfrågningar beträffande gruppinterventioner kan skickas per mejl:
eeva-liisa.salmi(at)netikka.fi, eller per telefon: tel. nummer 050-5166 366.

Ny-START
Målsättning för interventionen är att få till stånd en ny start i familjens vardag, speciellt då när
det i familjen finns ett krävande barn (ADHD) att uppfostra. Interventionen strävar till att öka
föräldrarnas kunskap genom att förbättra deras insikter om krävande beteenden hos barn. Den
strävar också till att utveckla en positiv interaktionscirkel mellan barn och föräldrar.
Målsättningen för gruppen är också att förebygga och korrigera barnens eventuella
beteendesvårigheter samt utveckla barnens sociala färdigheter. I gruppen övas också
färdigheter som barn behöver vid olika inlärningstillfällen.

Det finns skilda grupper för barn i daghem samt förskolebarn (4-6 år) och barn i skolåldern (7-9
år). Både barnet och föräldern deltar i gruppen. Grupperna samlas sammanlagt 15 gånger, två
timmar per gång. Sex sessioner är avsedda enbart för föräldrar, fyra för barn och de fem
kvarstående gångerna är avsedda för både förälder och barn.

Familjeskolan Satellit
Familjeskolan är avsedd för familjer som har överaktiva svårhanterliga barn i dagisålder (4-6 år)
att uppfostra. Familjeskolan har som mål att förebygga barns eventuella beteendesvårigheter,
samt att öka deras koncentrationsförmåga och sociala färdigheter. Familjeskolan strävar också
till att förbättra föräldrarnas föräldrakunskaper, öka deras kunskap om beteendesvårigheter
samt främja utvecklingen av positiv växelverkan mellan barnet och föräldrarna. Föräldrar och
barn samlas i skilda grupper för tre timmar per gång/vecka under en 10 veckors period. I
barngruppen har varje barn en egen assistent. Assistenterna har i allmänhet varit professionella
inom dagvården. Således har familjeskolan Satellit också en utbildande funktion.

Pappaskolan
Pappaskolan är avsedd för pappor som vill tillbringa två timmar en kväll i veckan under 11
veckors tid med sitt barn. Pappaskolan har som mål att främja växelverkan mellan barnet och
pappan, samt erbjuda pappor tillfälle att diskutera den förändrade papparollen män emellan.
Pappaskolan använder sig av metoder som är utvecklade för verksamheten.
Pappaskolan rymmer 6-8 pappa-barn par. Önskvärd ålder för barnen är 3-7 år.

Diskussionsgrupper för föräldrar
Syftet med diskussionsgrupper är att utveckla och stödja föräldrar som uppfostrare.
Diskussionsgrupperna erbjuder föräldrar en möjlighet att tillsammans hitta lämpliga lösningar till
familjers vardagliga problemsituationer, samtidigt som den erbjuder en möjlighet till social
växelverkan med andra föräldrar.

Våra ungar (0-6 år)
Gruppen är avsedd för föräldrar som vill utveckla sig som föräldrar eller som upplever
uppfostringsarbete utmanande. I gruppen diskuteras barns utveckling och den tidiga
växelverkans betydelse. Gruppen har också som mål att ge föräldrarna praktiska råd och tips
för att bättre bemästra varierande komplicerade vardagssituationer med barn. Gruppen samlas
en gång i veckan, två timmar per gång, under sju veckors tid.
I gruppen ryms 5-10 föräldrar.

Lågstadiebarn
Gruppen är avsedd för föräldrar som har barn i lågstadieålder och som upplever att de är i
behov av råd och stöd när de uppfostrar och handleder sitt barn. I gruppen behandlas för
denna livssituation typiska problemsituationer samt olika sätt att lösa dessa. Till gruppens
målsättning hör också att ge föräldrarna kunskap om barnets olika åldersrelaterade färdigheter,
samt informera föräldrarna om de krav och utmaningar som skolgången ställer på barnet.
Gruppen sammankommer två timmar en gång varje vecka under sju veckors tid.
I gruppen ryms 5-10 föräldrar.

Tonåringar
Gruppen är avsedd för föräldrar som har barn i åldern 12-18år. Gruppen rymmer 5-10 föräldrar
som samlas två timmar per gång, 7- 10 gånger för att diskutera aktuella teman och eventuella
problemsituationer rörande tonåringar. Gruppen har som mål att stödja, stärka och förena
föräldrar till tonåriga barn.  

Utbildningar
Utbildningar lämpar sig t.ex. för professionella inom utbildningsväsendet samt för personer inom
social- och hälsovård. Även andra målgrupper kan komma ifråga. Utbildningarna skräddarsys
alltid efter målgruppens behov. Utbildningstillfällen är antingen halv- ( 4 x 45 min,) eller
heldagsutbildningar och lämpar sig således t.ex. som fortbildningstillfällen.

Teman för utbildningar:
Barns utveckling i olika åldrar
Utveckling av barns sociala färdigheter
Träning av sociala färdigheter hos barn
Koncentrationssvårigheter – ADHD
Hur bemöta en utmanande elev?
Inlärningshinder hos unga och vuxna
Hur effektivisera egen inlärning

Arbetshandledning/coachning (individuell/grupp)
För lärare som känner sig i behov av hjälp och stöd för att klara av/orka med det krävande
undervisningsarbetet.
För individer som upplever sig ha olika inlärningssvårigheter.
ART-träning för individer som upplever sig ha problem med aggressivt beteende i sociala
relationer samt svårt att behärska sin ilska
.

Terapier  
I arbete med enskild individ använder jag mig av kognitiva och behavioristiska metoder.
I arbete med familjer tillämpas i huvudsak de kognitiva och resursinriktade metoderna.

All material on this website ©copyright 2009-> Eeva-Liisa Salmi unless otherwise stated.