Ryhmäinterventiot:
Ryhmäinterventioita voivat tilata kuntien sosiaali- ja terveyspalvelutuottajat, organisaatiot ja eri
järjestöt, jotka haluavat edistää lapsiperheiden hyvinvointia.
Ryhmäinterventiot ovat helposti mobilisoitavissa, ja näin voimme tuoda palvelun lähelle
asiakasta.  

Ryhmäinterventioissa (APUA, ISÄKOULU ja SATELLIITTI) työparinani toimii
erityislastentarhanopettaja Rita Laakso, jonka kanssa olemme vuodesta 2002 toteuttaneet ja
edelleen kehittäneet alla esittelemiäni kuntoutusmuotoja.

Jos ole yksittäisenä henkilönä kiinnostunut ryhmistä, ota toki yhteyttä. On täysin mahdollista,
että käynnistämme ryhmän, mikäli saamme riittävän määrän osallistujia. Alkamisajankohdat
pyrin ilmoittamaan hyvissä ajoin henkilökohtaisesti.
Ilmoittamalla kiinnostuksesi ryhmiä kohtaan edesautat mahdollisen ryhmän käynnistymistä
myös omalla alueellasi.

Tiedustelut mahdollisista ryhmistä voi tehdä s-postitse
eeva-liisa.salmi(at)netikka.fi tai
puhelimitse puh. nro
050-5166 366.

APUA-ryhmä
Ryhmän tarkoituksena on antaa Apuja Perheen Uuteen Arkeen, eritoten silloin kun perheessä
on haastavasti käyttäytyvä (ADHD) lapsi. Sekä vanhempi että lapsi osallistuvat ryhmään.
Tavoitteena on kartuttaa vanhemman vanhemmuudentaitoja sekä lisätä vanhemman tietoutta
ADHD-oireyhtymästä ja edesauttaa positiivisen vuorovaikutussuhteen kehitystä lapsen ja
aikuisen välillä. Ryhmässä pyritään myös ennaltaehkäisemään ja korjaamaan lasten
häiriökäyttäytymistä, kehittämään heidän sosiaalisia taitojaan, sekä harjoittelemaan niitä
valmiuksia joita lapset tarvitsevat oppimistilanteissa.
Apua-ryhmiä on sekä esikoulu- (4-6-v) että kouluikäisille (7-9- v) lapsille ja heidän
vanhemmilleen.
Ryhmään mahtuu 5-7 perhettä. Kaksituntisia ryhmäkertoja on 15, joista kuusi on pelkästään
vanhemmille, neljä vain lapsille, loput viisi ovat yhteistä tapaamiskertoja.

Perhekoulu Satelliitti
Perhekoulu on tarkoitettu 4-6-vuotiaille ylivilkkaille lapsille ja heidän perheille. Satelliitin
tavoitteena on ennaltaehkäistä ja korjata lasten käytösongelmia, lisätä heidän
keskittymiskykyään sekä kartuttaa heidän sosiaalisia taitojaan. Sen tavoitteena on myös
parantaa vanhempien vanhemmuudentaitoja, lisätä heidän tietouttaan haastavasti
käyttäytyvästä lapsesta, sekä edistää positiivista vuorovaikutusta lapsen ja vanhempien välillä.
Perhekoulu kokoontuu 10 viikkoa ajan 3 tuntia kerrallaan. Vanhemmat ja lapset kokoontuvat
eri ryhmissä. Lapsiryhmässä jokaisella lapsella on oma henkilökohtainen avustaja. Avustajat
ovat pääsääntöisesti olleet päivähoidon ammattilaisia. Näin ollen perhekoulu Satelliitti toimii
myös päivähoidon ammattilaisia kouluttavana interventiona.   

Isäkoulu
Isille jotka haluavat suunnitellusti viettää kaksi tuntia viikossa yhdentoista viikon ajan lapsensa
kanssa. Isäkoulun tavoitteena on parantaa isän ja lapsen välistä vuorovaikutusta, sekä
mahdollistaa keskustelu isän muuttuneesta roolista miesten kesken. Yhteisiä isä-lapsi kertoja
on seitsemän, ja loput kolme kertaa ovat tarkoitettu vain isille. Päättökerralle on mahdollista
kutsua myös muita perheenjäseniä mukaan. Isäkoulun metodit ovat toiminnallisia ja
kokoontumiskertojen tavoitteena on myös todentaa kuinka kiva on olla isä.
Isäkouluun mahtuu 6-8 isää 3-7-vuotiaiuden lastensa kanssa.

Varhempain keskusteluryhmät
Keskusteluryhmien tarkoituksenaan on tukea ja kehittää vanhempia kasvattajina. Ryhmissä on
tarkoitus löytää yhdessä uusia ratkaisuja perheen jokapäiväisiin pulmatilanteisiin, sekä tarjota
mahdollisuus sosiaaliseen vuorovaikutukseen samassa tilanteessa olevien vanhempien
kanssa.

Me muksut (0-6 v)
Ryhmä on tarkoitettu vanhemmille jotka haluavat kehittää omia vanhemmuudentaitojaan tai
kokevat lapsen kasvattamisen haasteelliseksi. Ryhmän tavoitteena on antaa tietoa mm. lapsen
kehityksestä, mahdollisista kehityspoikkeamista, varhaisen vuorovaikutuksen merkityksestä ja
sen muodoista, sekä antaa selviytymiskeinoja pikkulapsiperheiden hankaliin elämäntilanteisiin
Ryhmä kokoontuu 2 tunnin ajaksi seitsemänä peräkkäisenä viikkona. Ryhmään mahtuu 5-10
vanhempaa.

Kouluikäisten lasten vanhemmat
Ryhmä on tarkoitettu alakouluikäisten lasten vanhemmille, jotka kokevat olevansa neuvojen tai
tuen tarpeessa kasvattaessaan ja ohjatessaan lastaan. Ryhmässä käsitellään tälle
elämänvaiheelle tavanomaisia solmukohtia jä pyritään yhdessä löytämään niihin erilaisiaa
raytkaisuja. Ryhmän tavoittena on myös antaa tietoa miten lasta tulisi ohjata kohtaamaan
koulumaailman asettamat haasteet. Ryhmä kokoontuu 2 tunnin ajaksi seitsemänä
peräkkäisenä viikkona. Ryhmään mahtuu 5-10 vanhempaa.

Ne murkut
Ryhmä on tarkoitettu murrosikäisten lasten vanhemmille. Ryhmään mahtuu 5-10 vanhempaa
Ryhmä kokoontuu 2 tunnin ajaksi 7-10 kertaa keskustellakseen ryhmäläisille ajankohtaisista
teemoista ja ongelmista, joita he kohtaavat murrosikäisten (12-18-vuotiaiden) lasten
vanhempina. Ryhmän tarkoitus on tukea, yhdistää ja vahvistaa murrosikäisten lasten
vanhempia.  

Koulutukset
Koulutukset soveltuvat esim. terveys-, sosiaalialan, sekä opetustoimen ammattilaisille. Muutkin
kohderyhmät voivat tulla kysymykseen, sillä räätälöin aina koulutukset tilaajan toiveiden
mukaisesti. Koulutukset ovat joko ½ (4 x 45 min.) tai kokopäiväkoulutuksia  ja soveltuvat näin
muodoin esim. VESO- koulutuksiksi.

Koulutuksia seuraavista aiheista:
Kehittyvä lapsi
Haastava kouluikäinen ryhmässä.
Lasten sosiaalisten taitojen kehittyminen.
Miten kartuttaa lasten sosiaalisia taitoja
Nuorten ja aikuisten oppimisen esteet
Miten tehostaa omaa oppimistaan

Työnohjaus/coaching (yksilö/ryhmä)
Opettajille jotka kokevat tarvitsevansa apua selviytyäkseen/jaksaakseen haastavassa
opetustehtävässä.
Henkilöille joilla on oppimisen esteitä.
ART-ohjaus: Yksilöille joilla on vaikeuksia sosiaalisissa suhteissa tai aggressiivisen
käyttäytymisen hallinnassa.

Yksilö- ja perheterapiat
Yksilöterapiassa pääpaino on kognitiivisissa ja behavioristisissa menetelmissä.
Perheterapiassa hyödynnän kognitiivisia ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä.

All material on this website ©copyright 2009-> Eeva-Liisa Salmi unless otherwise stated.